پروژه اصول مهندسی انواع سیستم های تعلیق و محرک خودرو

پروژه اصول مهندسی انواع سیستم های تعلیق و محرک خودرو

 

دانلود رایگان پروژه

عنوان : اصول مهندسی انواع سیستم های تعلیق و محرک

تعداد صفحه : ۳۱۳

فرمت فایل : Word

 

در این پروژه که ترجمه فصل یک و سه کتاب لاتین شاسی اتومبیل (اصول مهندسی) تالیف پروفسور جانسن ریمپل و هلمت استول می باشد، به بررسی انواع سیستمهای تعلیق با توجه به جلو محرک، عقب محرک و چهار چرخ محرک بودن آنها پرداخته می شود و مزایا و معایب هریک بیان می گردد. سپس هندسه مرکز و محورهای غلتش بیان می گردد.

 

در پایان حرکت چرخ ها و زوایای چرخ و فرمان و همچنین تاثیر نیروهای مختلف روی تغییرات زوایا و موقعیت چرخ ها بررسی می گردد.

 

 

 

فهرست

 

فصل اول : انواع سیستمهای تعلیق و محرک

 • : اکسل های عقب و جلو…………………………………………..۸
 • : سیستم تعلیق مستقل………………………………………………۱۳
  • : نیازمندی های سیستم تعلیق……………………………………..۱۳
  • : سیستم تعلیق طبق دار دوبل……………………………………..۱۶
  • : سیستم تعلیق مک فرسون استرات و استرات دمپر…………….۱۸
  • : سیستم تعلیق بازوی کشنده اکسل عقب………………………….۲۴
  • : سیستم تعلیق شبه بازوی کشنده اکسل عقب…………………….۲۷
 • : اکسل یکپارچه……………………………………………………۲۷
 • : طراحی استاندارد موتور جلو ………………………………….۳۹
  • : مزایا و معایب طراحی استاندارد……………………………….۴۳
  • : اکسل غیر محرک جلو…………………………………………..۴۵
  • : اکسل متحرک عقب………………………………………………۴۹
 • : موتور عقب و مرکزی ………………………………………….۵۴
 • : محرک جلو………………………………………………………۶۰

۱٫۶٫۱: انواع طراحی ……………………………………………………۶۳

۱٫۶٫۲: مزایا ومعایب محرک جلو ………………………………………۶۵

۱٫۶٫۳: اکسل جلو محرک………………………………………………..۶۹

۱٫۶٫۴: اکسل عقب محرک……………………………………………….۷۳

۱٫۷   : چهار چرخ محرک………………………………………………۸۷

۱٫۷٫۱: مزایا ومعایب چهار چرخ محرک………………………………۸۷

۱٫۷٫۲: انتخاب دستی چهار چرخ محرک در خودروهای شهری ومسافری………..۹۴

۱٫۷٫۳: انتخاب دستی چهار چرخ محرک در خودرو های باری و سنگین…………..۹۹

۱٫۷٫۴ : چهار چرخ محرک دائمی؛ خودروی سواری در اصل جلو محرک……………….۹۹

۱٫۷٫۵: چهار چرخ محرک دائمی؛ خودروی سواری بر اساس طراحی استاندارد………….۱۰۷

 

 

فصل دوم

 

سینماتیک والاستو سینماتیک اکسل

۲٫۱   : اهداف تنظیمات اکسل…………………………………….۱۱۱

۲٫۲   : فاصله بین محورعقب وجلو(wheel base)…………….114

۲٫۳   : فاصله بین دوچرخ یک محور (پهنای tread )…………..116

۲٫۴   : مرکز غلتش ومحور غلتش……………………………….۱۳۰

۲٫۴٫۱: تعاریف…………………………………………………..۱۳۳

۲٫۴٫۲: محور غلتش بدنه…………………………………………۱۳۸

۲٫۴٫۳: مرکز غلتش بدنه در سیستم های تعلیق مستقل…………….۱۴۰

۲٫۴٫۴: مرکز غلتش بدنه در اکسل های لنگی مرکب……………..۱۵۲

۲٫۴٫۵: مرکز غلتش بدنه دراکسل های یکپارچه………………….۱۵۳

۲٫۵   : کمبر………………… ………………………………….۱۶۰

۲٫۵٫۱: مقادیر وداده های کمبر…………………………………..۱۶۰

۲٫۵٫۲: تغییرات سینماتیکی کمبر…………………………………۱۶۳

۲٫۵٫۳: محاسبه تغییرات کمبر توسط طراحی…………………….۱۶۴

۲٫۵٫۴: کمبر غلتشی هنگام دور زدن…………………………….۱۷۱

۲٫۵٫۵: کمبر الاستیکی…………………………………………..۱۷۶

۲٫۶   : زاویه سر کجی ( toe-in ) وخود فرمانی……………….۱۷۶

۲٫۶٫۱: زاویه سرکجی وزاویه حرکت عرضی،داده ها وتلرانس ها………..۱۷۶

۲٫۶٫۲: تغییرات سینماتیکی سرکجی ( toe-in )…………………186

۲٫۶٫۳: تغییرات toe-in  توسط فرمان دهی غلتشی……………..۱۹۲

۲٫۶٫۴ : تغییرات toe-in توسط نیروهای جانبی…………………۲۰۲

۲٫۶٫۵: تغییرات toe-in  توسط نیروهای طولی…………………۲۰۴

۲٫۷   : نسبت فرمان پذیری وزاویه فرمان پذیری………………..۲۱۱

۲٫۷٫۱: زاویه فرمان پذیری………………………………………۲۱۱

۲٫۷٫۲: track ودایره های گردش……………………………….۲۱۸

۲٫۷٫۳: نسب سینماتیکی فرمان…………………………………..۲۲۳

۲٫۷٫۴: نسب دینامیکی فرمان……………………………………۲۲۷

۲٫۸   : راست کننده فرمان………………………………………۲۳۲

۲٫۹   : انحراف وآفست کینگ پین روی زمین…………………..۲۳۶

۲٫۹٫۱: رابطه بین انحراف وآفست کینگ پین روی زمین (شعاع دوران)………۲۳۶

۲٫۹٫۲: اهرم نیروی ترمزی…………………………………….۲۴۳

۲٫۹٫۳: اهرم نیروی طولی………………………………………۲۴۹

۲٫۹٫۴: تغییرات درآفست کینگ پین……………………………..۲۵۲

۲٫۱۰ : کستر……………………………………………………۲۵۲

۲٫۱۰٫۱: زاویه وکشش کستر……………………………………۲۵۲

۲٫۱۰٫۲: کستر وحرکت مستقیم………………………………….۲۶۰

۲٫۱۰٫۳: گشتاورهای راست کننده هنگام دور زدن………………۲۶۴

۲٫۱۰٫۴: انحراف کینگ پین، تغییرات کمبر و کستر در ورودی فرمان……..۲۶۹

۲٫۱۰٫۵: تغییرات کستر در مسیر حرکت چرخ جلو…………….۲۷۴

۲٫۱۰٫۶: مسیر حرکت چرخ وابسته به چرخش شغال دست فرمان عقب………….۲۸۷

۲٫۱۰٫۷: تجزیه نیروی عمودی چرخ روی کستر……………….۲۸۸

۲٫۱۰٫۸: تنظیمات و تلرانس ها…………………………………۲۹۷

۲٫۱۰٫۹: اندازه گیری کستر، انحراف کینگ پین ، کمبر و   تغییرات toe-in…………298

۲٫۱۱   : مکانیزم ضد شیرجه وضد سقوط……………………..۳۰۲

۲٫۱۱٫۱: توصیف مفهوم……………………………………….۳۰۲

۲٫۱۱٫۲: قطب  pitch جلوی خودرو………………………….۳۰۴

۲٫۱۱٫۳: قطب pitch عقب خودرو……………………………۳۰۸

 

 

 

 

 

فصل یک

 

این فصل به طور مستقیم به جنبه های مختلف سیستم تعلیق ومحرک می پردازد.

 

۱٫۱: اکسل جلو وعقب

 

بین سیستم تعلیق اکسل جلو که فرمان پذیر است وممکن است محرک هم باشد وسیستم تعلیق اکسل عقب تفاوت وجود دارد.

همچنین بین اکسل یکپارچه یعنی سیستم تعلیق ثابت و سیستم تعلیق مستقل تمایزی آشکار وجود دارد . سیستم تعلیق طبق دار دوبل و سیستم تعلیق مک فرسون استرات دو نوع سیستم تعلیق مستقل می باشند که نیاز به فضای کمی در کناره ها و وسط خودرو ( فضای لازم برای موتور یا محور محرک، شکل ۱٫۰) دارد.

در سیستم تعلیق مستقل زاویه فرمان هم مانند اکسل های رابط کشنده واکسل های شبه رابط کشنده به خوبی امکان پذیر است.

همچنین فضای عمودی کمی اشغال می کند که امکان داشتن یک صندوق بزرگتر با سطح هموار را به وجود می آ ورد.

در همه اکسل های یکپارچه جداره خود اکسل هم در طول مسیر فنر حرکت کرده و بنابراین فضای بالای این اکسل کاهش می یابد و صندوق عقب کوچک می شود وجا دادن زاپاس با مشکل رو برو می شود.

در جلو هم جداره اکسل زیر موتور قرار می گیرد و برای دست یافتن به مسیر رفت وبرگشت کافی برای اکسل باید موتور بالاتر یا کمی عقب تر قرار گیرد.

به همین دلیل اکسل یکپارچه بیشتر در خودرو های باری، چهار چرخ محرک ومسافربری یافت می شود.

نوشته پروژه اصول مهندسی انواع سیستم های تعلیق و محرک خودرو اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.