آزمایشگاه های شیمیایی دشت بلوط و NGL 1200

Word2007777

 

 

 

 

گزارش کارآموزی :

 

رشته شیمی کاربردی

 

مکان :

 

آزمایشگاه های شیمیایی دشت بلوط و NGL 1200

 

موضوع :

 

بررسی آزمایشهای مربوط به نفت و گاز و روغن های مصرفی و آب های آشامیدنی 

 

 

 

 

 

شیمی نفت :

این بخش خلاصه مختصری درباره شیمی نفت به ما می دهد که برای توضیح دادن این واقعیات به ما کمک می کند .

ماده به طور نا محدودی قابل تقسیم نیست، محدودیتی وجود دارد که یک ماده از یک حدی بیشتر وجود ندارد . کوچکترین واحد ممکن یا ماده خالص، شبیه آب که دارای خواص متمایزی است، که مولکول نام دارد . تمام مولکولهای آب یکسانند . تقسیم دیگر این است که یک مولکول به تعداد متمایزی اتم تجزیه می شود؛ کوچکترین واحد ممکن یک گروه محدود ماده، عنصر می باشند . تمام اتمهای یک عنصر از قبیل اکسیژن، کربن یا هیدروژن یکسان هستند و قوانین ثابت یکسانی دارند، که تجزیه اتمها فراتر از این بحث می باشد . خواص متمایز یک ماده بستگی به نوع آن دارد . تعداد و نحوه قرار گیری اتمها، آن مولکول را می سازند . برای مثال آب، H2O ،   H-O-H؛ حروف H و O به ترتیب نشانه های هیدروژن و اکسیژن هستند . خطهای کوتاه نیروهای شیمیایی یا پیوندهای شیمیایی را نشان می دهند . نفت خام متشکل از مواد زیادی است که اغلب جداسازی آنها مشکل است که باید از انواع محصولات نفتی از قبیل بنزین، گاز، گازائیل، نفت سفید، نفت گاز، روغن سوخت، روغن گریس، واکس و قیر آسفالت تهیه شود . این مواد همگی ترکیبات اصلی فقط دو عنصر هستند، کربن و هیدروژن؛ و بنابراین هیدروکربن نامیده می شوند . از عناصر دیگر اگر در مقادیر کمی وجود داشته باشند، چشم پوشی می شوند . به عنوان مثال سولفور تأثیر مهمی در کیفیت محصول دارد . دو روش برای تهیه محصولات نفتی استفاده می شود :

۱- روش فیزیکی : در روش فیزیکی هیدروکربنها که به صورت مواد خام هستند فقط با یکدیگر مخلوط می شوند و بدون شکسته شدن به گروههای مفید تبدیل می شوند .

۲- روش شیمیایی : اما در روش شیمیایی یا روش تبدیل بیشتر کمپلکسهای هیدروکربن به شکل ساده تر می شکنند و به شکلهای متفاوتی مجدداً در کنار یکدیگر قرار می گیرند که مفیدتر هستند.

محصولات شیمیایی که از نفت تهیه شده اند تنها دارای هیدروکربن بیشتر و گروه مختلفی از انواع مولکولها را دارند . این مواد در نفت خام یا گاز طبیعی زیاد ظاهر       نمی شوند، اما آنها هم ترکیباتی از کربن و هیدروژن هستند و اما عناصری مانند : اکسیژن، نیتروژن، گوگرد یا کلر نیز در این ترکیبات وجود دارند . تهیه محصولات نفتی هم از لحاظ تجهیزات و هم از لحاظ فرایند تولید با دیگر مواد شیمیایی متفاوت است که در قسمتهای مختلفی شرح داده خواهد شد . اما به طور کلی نفت با شیمی هیدروکربن که در این بخش ارائه می شود، جدایی ناپذیرند .

هیدروکربنها ‍:

هیدروکربن ها ممکن است در دمای معمولی و فشار که بستگی به تعداد و نحوه آرایش اتمهای کربن در مولکول دارد، گاز مایع یا جامد باشند . تا چهار کربن گاز هستند . هیدروکربنهای با ۲۰ یا بیشتر تعداد کربن، جامد هستند و بین این دو فاصله مایع هستند . مخلوطهای مایع که بیشتر روغن ( نفت ) خام هستند می توانند شامل ترکیبات گاز یا جامد و یا هر دو باشند . برای مثال نفت منطقه schoone beek در هلند شامل نسبت بالایی از هیدروکربنهای جامد غیر قابل حل است . نفت با دمای Cْ ۷۰ استخراج شده و مایع است، اما در سرما تقریباً جامد می شود و به شکل کریستالهایی از ترکیبات جامد در می آید . در مثال دیگری نفت خام آمریکا فقط شامل نسبت کمی هیدروکربن جامد است و حتی در دماهای پایین هم مایع می ماند .

ساده ترین هیدروکربن متان است، یک گاز که شامل یک اتم کربن و چهار اتم هیدروژن است.

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                    صفحه

مقدمه

بخش اول ، شیمی نفت ……………………………….……………………….. ۱

بخش دوم

     الف: تاریخچه NGL 1200 و تولید گاز مایع طبیعی در این واحد صنفی………….. ۱۰

      ب: روند تولید NGL در واحد صنعتی NGL 1200

فصل اول : ایمنی در آزمایشگاه

۱-۱ ، دستورالعملهای ایمنی در آزمایشگاه ……………….………………………… ۱۴

۱-۲ ، نکاتی که در حین آزمایش باید به آنها توجه داشت ……………………………… ۱۵

۱-۳ ، شناسایی مواد شیمیایی ……………………..………………………….… ۱۶

۱-۴ ، نکاتی در مورد نمونه برداری و دانستنیهای آن ………….……………………… ۱۷

۱-۵ ، رقیق کردن اسیدها ……………………………………………………… ۱۸

فصل دوم : آزمایشهای نفت و گاز

۲-۱ ، تست نمک موجود در نفت خام ………………….………………….……… ۲۰

۲-۲ ، نقطه اشتغال روغن …………………………….………….……………… ۲۳

۲-۳ ، تست B.S.8W………………………….……………………………… ۲۵

۲-۴ ، تست شن و ماسه موجود در نفت ………………………….………………… ۲۷

۲-۵ ، تست کراکل ………………………………..…………………………… ۲۸

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                     صفحه

۲-۶ ، تهیه نفت استاندارد ۳۳ گرم …..…………………………………………… ۲۹

۲-۷ ، تست نمک با فیلم فتومتر ………….……………………………………… ۳۱

۲-۸ ، تست گرانروی به روش ردوود ……………………………………………… ۳۳

۲-۹ ، تعیین اسیدیته روغن ………………….….……………………………… ۳۵

۲-۱۰ ، محاسبه بلانک الکل اتیلیک …………………….………………………… ۳۸

۲-۱۱ ، تست واترکانتنت ………………………………..……………………… ۴۰

۲-۱۲ ، تعیین P.C.F نمونه نفتی ………………………………..……………… ۴۲

۲-۱۳ ، آزمایش R.V.P ( فشار بخار ) ………………………………….………… ۴۳

۲-۱۴ ، تست آهن هنگام اسید شویی ……………………………..……………… ۴۵

۲-۱۵ ، حدود استاندارد آزمایشات روغن …………………………………………… ۴۷

۲-۱۶ ، تعریف وزن مخصوص و چگالی نسبی …………………..…………………… ۴۸

۲-۱۷ ، روش گرفتن چگالی نفت ………………………………………………… ۴۹

۲-۱۸ ، گراویتی بدون یخ ……….……………………………………………… ۵۱

۲-۱۹ ، نمونه گیری نفت خام و سایر محصولات نفتی …………….…………………… ۵۲

۲-۲۰ ، نمونه گیری از مخازن نفت ………………..……………………………… ۵۵

۲-۲۱ ، روش نمونه گیری از مخازن نفت …………………………………………… ۵۸

۲-۲۲ ، نمونه گیری از خطوط لوله جداکننده های نفت و گاز ……..…………………… ۵۹

۲- ۲۳ ، روش نمونه گیری مواد نفتی با بمب ………….……………….…………… ۶۱

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                            صفحه

۲-۲۴ ، روش نمونه گیری گاز با بمب ……………………………………………… ۶۲

۲-۲۵ ، خالی کردن نمونه بمب نفتی ……………………………………………… ۶۳

۲-۲۶ ، ضریب انقباض ( SHRIN KAGE ) ……………………………………… ۶۴

۲-۲۷ ،‌ روش کنترل کیفیت اسید …………….…..……………………………… ۶۷

۲-۲۸ ، وزن مخصوص گاز ……………………………………………………… ۶۸

۲-۲۹ ، طرز محاسبه فرمول تعیین درصد اسید کلریدریک……………………………… ۷۱

۲-۳۰ ، طریقه خواندن و محاسبه فشار بارومتر………………….…………………… ۷۲

۲-۳۱ ، اندازه گیری H2S موجود در نفت خام…………………….………………… ۷۴

۲-۳۲ ، دستگاه اولتراسونیک……………………………………..……………… ۷۷

۲-۳۳ ، تعریف P.H…………………………………………………………… ۷۸

۲-۳۴ ، تست P.H آب ………………………………………………………… ۷۹

۲-۳۵ ، اساس کار دستگاه P.H و الکترود آن ………………………..……………… ۸۰

۲-۳۶ ، اندازه گیری مقدار آب در نفت خام و سایر مواد نفتی به روش تقطیر …………..… ۸۴

۲-۳۷ ، دستگاه فیلم فتومتر……………………………………………………… ۸۱

۲-۳۸ ، طرز کار با دستگاه Dew Point…….………………….………………… ۸۶

منابع و مآخذ ………………………………………………………………… ۸۷

 

 

 

 

 

 

 

نوشته آزمایشگاه های شیمیایی دشت بلوط و NGL 1200 اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.