پاورپوینت رابطه ی بین طرح های آبخیزداری و مراتع

آبخیزداری

آبخیزداری علمی است که درباره منابع طبیعی یک حوضه آبخیز و برنامه ریزی استفاده بهینه از این منابع، به منظور تامین نیازهای فعلی و آینده ساکنان آن بحث و گفتگو می کند و به ویژه بر کنترل فرسایش خاک و استفاده بهینه از آب و احیای مراتع و جنگلها تاکید می کند. تاریخ شروع آن در کشور ما از سال ۱۳۶۰ رواج یافت.

 علمی است که با استفاده از نباتات طبیعی جهت تعلیف و چرانیدن دام همراه با جلوگیری از اثرات سوء نسبت به سایر منابع از جمله زمین و جامعه نباتی بوده و موجب حفظ و نگهداری این جامعه می گردد که به این علم مرتع داری می گویند.

مرتع

 به اراضی دایر یا بایر اطلاق می شود که رستنیها در آن به حالت طبیعی رشد نموده میزان بارندگی آن منطقه نسبتاً کم باشد و به وسیله حیوانات اهلی و شکاری و وحشی مورد چرا واقع گردد و هیچ عاملی آن را محدود ننماید.

انواع مرتع

مراتع مصنوعی: عبارت است از اراضی که هر سال یا هر چند سال یکبار کشت شده از آن بهره برداری به عمل آید. در این مراتع شخص مزرعه غلات خود را به کاشت گیاهان علوفه ای تبدیل می کند. ( مرتع مصنوعی )

مراتع طبیعی: بارت است از اراضی که بصورت طبیعی و خودرو پوشیده شده از گیاهان علوفه ای و غیر علوفه ای می باشد. ( مرتع طبیعی )

نوشته پاورپوینت رابطه ی بین طرح های آبخیزداری و مراتع اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.