برنامه درسی دوره آموزشی بهداشت تغذیه

بسم الله الرحمن الرحیم
برنامه درسی دوره آموزشی بهداشت و تغذیه
فهرست مطالب :
عنوان صفحه
مقدمه
اهداف دوره
شرایط شرکت کنندگان
معیارهای ارزشیابی – مدت دوره
سرفصل مطالب آموزشی
منابع
مقدمه :
نظر به اینکه جهت پرسنل فنی شاغل در ادارات نظارت و آزمایشگاههای کنترل مواد غذایی که تحت عنوان شغلی تکنیسین آزمایشگاه انجام وظیفه می نمایند، تاکنون آموزش مدون وجود نداشته و شاغلین مذکور، اکثراً از دیپلمه هائی تشکیل می شوند که با فراگیریهای تجربه به کار اشتغال دارند. جهت افزایش کارآئی و آشنائی این افراد با روشهای نوین علمی و فنی، لازم بود آموزش را با توجه به نیاز در این زمینه فرا گیرند و براین اساس اقدام به تهیه و تدوین برنامه ای با نام دوره آموزش ضمن خدمت تکنیسنهای مواد غذایی و بهداشتی گردید تا بدینوسیله نیارمندیهای فنی این دو واحد توسط آموزش دیدگان به نحو مطلوب مرتفع گردد.
هدف :
افزایش کارآئی و آشنا نمودن تکنیسیـــنهای مواد غذایی و بهداشتی شاغل در ادارات و آزمایشگاههای کنترل مواد غذایی و بهداشتی با روشهای جدید کنترل در مرحله تولید ، توزیع و نیز کاربرد دستگاهها و لوازم مختلف آزمایشگاهی.

نوشته برنامه درسی دوره آموزشی بهداشت تغذیه اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.